top of page
טבעת לנעילה סיבובית

טבעת לנעילה סיבובית

טבעת הנעילה הסיבובית מקבעת את תנועת הראש הדרושה לוויסות מלמעלה באמצעות ה־Topkey ומאפשרת מעבר למצב הכוונון הרוחבי, שהוא שימושי במקרים שבהם ממוקמת תמיכה נוספת במרכזו של אריח גדול. לפיכך מספיק להכניס את טבעת הנעילה הסיבובית בחריץ המיוחד שבמרכזו של ראש Balance Pro, כדי לאפשר את כוונון התמיכה מבלי שיהיה צורך להסיר את האריח. אפשר להשתמש בשתי הטבעות בו זמנית.

bottom of page